Zmeny obchodných spoločností


- Spoločnosť s ručením obmedzeným


- Komanditná spoločnosť

- Verejná obchodná spoločnosť

- Akciová spoločnosť
 

Zmeny v s.r.o., v.o.s. a k.s. už od 60 € (vrátane súdneho poplatku) !
Zmeny v a.s. od 200 € (vrátane súdneho poplatku !


Postup, nami ponúkané služby a individuálny prístup ku klientovi je pri zmene spoločnosti v zásade rovnaký ako pri jej zakladaní,  s cieľom ponúknuť Vám čo najvyšší komfort:

1)  Doručíme Vám zmluvu o dielo a zoznam všetkých informácií, ktoré sú potrebné na vykonanie daných zmien v spoločnosti. Podpísanú zmluvu spolu s potrebnými informáciami a kópiou vašej Spoločenskej zmluvy, resp. v prípade akciovej spoločnosti Stanov, nám pošlete späť, či už poštou, e-mailom alebo sa dohodneme na osobnom stretnutí.

2)  Na základe poskytnutých informácií vypracujeme všetky dokumenty, ktoré budú potrebné na úspešné dokončenie procesu zmien vo Vašej spoločnosti. Vy tieto dokumenty iba podpíšete a v prípade potreby (v závislosti od požadovanej zmeny) si necháte na obecnom úrade[1] pravosť podpisov úradne overiť.

 3)  Takto podpísané dokumenty nám obratom zašlete späť (aj v tomto prípade sa môžeme dohodnúť na ich doručení poštou, e-mailom, prípadne osobne) a my už všetko ostatné vybavíme za Vás – vrátane podania návrhu na zápis zmeny do Obchodného registra, zaplatenie súdneho poplatku a doručenie výpisu z Obchodného registra na Vami uvedenú adresu.


Cena za vykonanie zmeny v obchodnej spoločnosti je vrátane súdneho poplatku, a zahŕňa:


o  poradenstvo súvisiace s vykonaním požadovanej zmeny v obchodnej spoločnosti
o  vypracovanie všetkých potrebných dokumentov – v závislosti od konkrétnej zmeny
o  ak meníte predmety činnosti:
-   ohlásenie ľubovoľného počtu voľných živností - bez ohľadu na počet voľných živností, ktoré si vyberiete  ako predmet svojej činnosti, Vám cenu nezvýšime *
-   vyplnenie formulára a podanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
o  vyplnenie formulára a podanie návrhu na zápis zmien do Obchodného registra
o  zaplatenie súdneho poplatku za zápis zmeny do Obchodného registra 33 € + 6,50 € za vyhotovenie listinnej formy podaných listín
o  prevzatie dokumentov, vrátane výpisu z Obchodného registra a ich následné doručenie na Vašu adresu

 *Cena nezahŕňa správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú alebo viazanú živnosť, ten je však znížený o 50%, teda namiesto pôvodných 15 € zaplatíte za každú remeselnú alebo viazanú živnosť iba 7,50 €.

V závislosti od Vašich požiadaviek môže celý proces prebehnúť bez potreby osobného stretnutia, či už poštou alebo elektronicky. Samozrejme, ak budete mať záujem na osobnom stretnutí, radi Vám vyhovieme. Po vzájomnej dohode sa môžeme stretnúť v sídle našej spoločnosti alebo vzhľadom na vzdialenosť prídeme priamo za Vami, aby sme Vám ušetrili čo najviac starostí.


Medzi ponúkané zmeny patria najmä:

-  Zmena obchodného mena spoločnosti

-  Zmena sídla spoločnosti

-  Zmeny v predmete podnikania – činnosti

-  Zmeny v štatutárnom orgáne – vymenovanie, odvolanie alebo zmena spôsobu konania konateľov v mene spoločnosti, respektíve predstavenstva v prípade a.s.

-  Zmeny v dozornej rade – vznik alebo skončenie funkcie člena dozornej rady

-  Zmeny v odštepnom závode (alebo inej organizačnej zložky podniku) – zriadenie, zrušenie, zmena zapísaných údajov

-  Zmena vedúceho odštepného závodu (alebo inej organizačnej zložky podniku) – vznik funkcie, skončenie funkcie

-  Zmena v prokúre – udelenie prokúry, skončenie funkcie prokuristu, spôsob konania prokuristov

-  Zmena osoby spoločníka

-  Zmeny vo výške vkladu spoločníka

-  Zmeny v rozsahu splatenia vkladu spoločníka

-  Zmeny vo výške základného imania – zvýšenie základného imania, zníženie základného imania

-  Zmena v rozsahu splatenia základného imania

-  Vstup spoločnosti do likvidácie

-  Skončenie likvidácie

-  Vznik, funkcie likvidátora, skončenie funkcie likvidátora, zmena v spôsobe konania

-  Predaj podniku alebo jeho časti

-  Prevod obchodných podielov

-  Zriadenie záložného práva na obchodný podiel spoločníka

-  Zánik záložného práva na obchodný podiel spoločníka

-  Premena základného imania zo slovenských korún na eurá

-  Zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu

-  Iná zmena[1] Osvedčenie podpisu na obecnom úrade je rovnocenné jeho osvedčeniu pred notárom, ale šetrí Vám náklady, pretože za jeden podpis zaplatíte len 1,50 eura.