Spoločnosť s ručením obmedzenýmZaloženie s.r.o. 330 € vrátane ľubovoľného počtu voľných živností a súdnych poplatkov!

 
Postup pri zakladaní spoločnosti, ktorý Vám dokáže zaručiť čo najvyšší komfort:1)  V prípade záujmu o naše služby Vám pošleme formulár, ktorý obsahuje všetky informácie potrebné na úspešné založenie spoločnosti. Vyplnený formulár nám pošlete e-mailom späť.

2)  My zabezpečíme vypracovanie všetkých potrebných dokumentov, Vy ich iba podpíšete a na obecnom úrade[1] si necháte pravosť podpisov na Spoločenskej zmluve, resp. Zakladateľskej listine[2] úradne overiť.

3)  Takto podpísané dokumenty naskenujete a obratom nám ich pošlete e-mailom (prípadne nám ich môžete doručiť poštou alebo osobne). Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane Vám odporúčame doručiť na daňový úrad osobne a následne nám poslať vydaný súhlas, inak by ste nám najskôr museli žiadosť spolu s plnomocenstvom poslať poštou (čo by predĺžilo tento proces o 2-3 dni). Správca dane vydá súhlas iba v prípade, ak nedoplatky na dani a clách nepresahujú 170 € ! Všetko ostatné už vybavíme za Vás. Originál živnostenského oprávnenia a výpisu z obchodného registra zašleme na Vami uvedenú adresu.

Pokiaľ ide o platenie za naše služby, máte na výber z dvoch možností
- buď nám zaplatíte celú sumu vopred a my uhradíme všetky poplatky alebo
- Vám prepošleme fakturačné údaje a poplatky uhradíte sami (samozrejme ich výška zostáva nezmenená), zostávajúcu časť našej odmeny zaplatíte až po zápise s.r.o. do obchodného registra
.

Splatenie základného imania spoločnosti

Dňa 18.10.2013 bola Národnou radou SR schválená novela Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa od 1.decembra 2013 budú musieť peňažné vklady spácať na osobitný účet v banke založený správcom vkladu, pričom pri zápise spoločnosti do obchodného registra sa bude vyžadovať predloženie výpisu z účtu v banke, ktorý bude preukazovať reálne splatenie peňažných vkladov spoločníkov (t.j. reálne splatenie základného imania). Po vzniku spoločnosti, t.j. po jej zápise do obchodného registra však môžete s peňažnými vkladmi na tomto účte voľne nakladať.

 
Cena za naše služby pri založení spoločnosti je konečná*, vrátane súdneho poplatku, a zahŕňa:
o    poradenstvo pred, počas aj po založení spoločnosti s ručením obmedzeným
o    zabezpečenie všetkých potrebných dokumentov:
-   Spoločenská zmluva; ak má byť spoločníkom jediná osoba Zakladateľská listina.
-   Vyhlásenie správcu vkladu
-   Prehlásenie jediného spoločníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach
-   Podpisové vzory konateľov
-   Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti - ak sa užívacie právo k nehnuteľnosti nebude preukazovať iným spôsobom
-   Plnomocenstvo
-   Vyhlásenie zodpovedné zástupcu – ak má byť ustanovený
-   Súhlas správcu dane - nová úprava od 1.10.2012
o    vyplnenie formulára a podanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.
o    vyplnenie formulára a podanie návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra
o    ohlásenie ľubovoľného počtu voľných živností
o    zaplatenie súdneho poplatku za zápis s.r.o. do Obchodného registra 165,75 € + 6,50 € za vyhotovenie listinnej formy podaných listín
o    prevzatie dokumentov, vrátane výpisu z Obchodného registra a ich následné doručenie na Vašu adresu

*Cena nezahŕňa iba:
-
správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú alebo viazanú živnosť, ten je však znížený o 50%, teda namiesto pôvodných 15 € zaplatíte za každú remeselnú alebo viazanú živnosť iba 7,50 €.
S NAMI ŠETRÍTE NIELEN SVOJ ČAS, ALE AJ PENIAZE !

 
Ak si spoločnosť zakladáte sami:

- za prvozápis spoločnosti do Obchodného registra zaplatíte súdny poplatok 331,50 eur,
- za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 eur a
- za každú viazanú a remeselnú živnosť zaplatíte 15 eur,

Ak predpokladáme, že si ako predmet podnikania zvolíte šesť voľných živností, za založenie s.r.o. zaplatíte 361,50 eur , pričom si musíte vypracovať všetky dokumenty. Takže si viete sami ľahko spočítať, že prenechaním tejto záležitosti na nás, ušetríte nielen svoj čas a nervy, ale aj peniaze.


[1] Osvedčenie podpisu na obecnom úrade je rovnocenné jeho osvedčeniu pred notárom, ale šetrí Vám náklady, pretože za jeden podpis zaplatíte len 1,50 eura.

[2] Forma zakladateľského dokumentu závisí od počtu zakladateľov.