Akciová spoločnosť


Postup pri založení akciovej spoločnosti:


1)  Doručíme Vám zmluvu o dielo a zoznam údajov, ktoré potrebujeme na založenie akciovej spoločnosti, získanie osvedčení o živnostenskom oprávnení a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Podpísanú zmluvu spolu s potrebnými informáciami nám pošlete späť, či už poštou, e-mailom alebo sa dohodneme na osobnom stretnutí.

2)  Na základe Vami poskytnutých informácií vypracujeme nasledujúce dokumenty, ktoré budú potrebné na úspešné dokončenie procesu založenia a vzniku spoločnosti:
-  zakladateľskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu akciovej spoločnosti,
-  stanovy,
-  rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou,
-  písomné vyhlásenie správcu vkladu,
-  plnomocenstvo,
-  listinu, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra,
-  čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy
-  iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov.

3)  Vy tieto dokumenty iba podpíšete a u notára bude spísaná zakladateľská zmluva, prípadne zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice.

4)  Všetky dokumenty nám doručíte späť (aj v tomto prípade sa môžeme dohodnúť na ich doručení poštou, e-mailom, prípadne osobne) a my už všetko ostatné vybavíme za Vás – od ohlásenia živností živnostenskému úradu, cez získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, registráciu na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu, podanie návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti do Obchodného registra, zaplatenie súdneho poplatku, až po doručenie výpisu z Obchodného registra na Vami uvedené adresu.

5)  Pokiaľ nebude celé základné imanie spoločnosti upísané jej zakladateľmi, t.j. akciová spoločnosť bude založená na základe výzvy na upisovanie akcií, podľa dohody pre Vás zabezpečíme taktiež uverejnenie výzvy na upisovanie akcií a konanie ustanovujúceho valného zhromaždenia.


Cena 1200 € za založenia akciovej spoločnosti zahŕňa:

poradenstvo pred, počas aj po založení akciovej spoločnosti
vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na založenie a vznik spoločnosti:
-  zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina akciovej spoločnosti,
-  stanovy,
-  rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva, ak je predstavenstvo podľa stanov volené dozornou radou,
-  písomné vyhlásenie správcu vkladu,
-  plnomocenstvo,
-  listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra,
-  čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy
-  iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov,
-  výzva na upisovanie akcií,
-  listina upisovateľov, prípadne druhopisy alebo kópie písomných prejavov vôle upisovateľov akcií.
poplatok za spísanie zakladateľskej zmluvy/listiny vo forme notárskej zápisnice 175 €  (pri základnom imaní v minimálnej zákonnej výške, t.j. 25 000 eur, ak základne imanie prevyšuje sumu 25 000 eur, doplatok hradí klient)
vyplnenie formulára a podanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
ohlásenie ľubovoľného počtu voľných živností
vyplnenie formulára a podanie návrhu na zápis a.s. do Obchodného registra
zaplatenie súdneho poplatku za prvý zápis a.s. do Obchodného registra 414,75 € + 6,50 € za vyhotovenie listinnej formy podaných listín  
prevzatie dokumentov, vrátane výpisu z Obchodného registra a ich následné doručenie na Vašu adresu 


Cena nezahŕňa

-  správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú alebo viazanú živnosť, ten je však znížený o 50%, teda namiesto pôvodných 15 € zaplatíte za každú remeselnú alebo viazanú živnosť iba 7,50 €,
-  poplatky spojené s registráciou emisie cenných papierov v CDCP,
-  notársky poplatok za spísanie zakladateľskej zmluvy/listiny vo forme notárskej zápisnice prevyšujúci sumu 175 €,
-  notársky poplatok za osvedčenie priebehu ustanovujúce valného zhromaždenia, ak bola akciová spoločnosť založená na základe výzvy na upisovanie akcií v sume 165,97 €,
-  náklady spojené s uverejnením výzvy na upisovanie akcií, zabezpečením priebehu upisovania akcií a konaním ustanovujúceho valného zhromaždenia.

Splatenie základného imania spoločnosti

Dňa 18.10.2013 bola Národnou radou SR schválená novela Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa od 1.decembra 2013 budú musieť peňažné vklady spácať na osobitný účet v banke založený správcom vkladu, pričom pri zápise spoločnosti do obchodného registra sa bude vyžadovať predloženie výpisu z účtu v banke, ktorý bude preukazovať reálne splatenie peňažných vkladov spoločníkov (t.j. reálne splatenie základného imania). Po vzniku spoločnosti, t.j. po jej zápise do obchodného registra však môžete s peňažnými vkladmi na tomto účte voľne nakladať. Predmetná novela obsahuje prechodné ustanovenia, podľa ktorých, ak bola spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 (t.j zakladateľská listina/ spoločenská zmluva bola podpísaná pred 1.decembrom 2013) a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. februára 2014, predloženie výpisu z účtu v banke nie je potrebné, ale postačuje písomné prehlásenie správcu vkladu (tak, ako je tomu doteraz).