Verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť


Postup pri založení komanditnej a verejnej obchodnej spoločnosti:  

1)  Doručíme Vám zmluvu o dielo a zoznam všetkých informácií, ktoré potrebujeme na založenie spoločnosti, získanie osvedčení o živnostenskom oprávnení a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Podpísanú zmluvu spolu s potrebnými informáciami nám pošlete späť, či už poštou, e-mailom alebo sa dohodneme na osobnom stretnutí.

2)  Na základe poskytnutých informácií vypracujeme všetky dokumenty, ktoré budú potrebné na úspešné dokončenie procesu založenia a vzniku spoločnosti. Vy tieto dokumenty iba podpíšete a na obecnom úrade si necháte pravosť podpisov na Spoločenskej zmluve úradne overiť.

3)  Takto podpísané dokumenty nám obratom zašlete späť (aj v tomto prípade sa môžeme dohodnúť na ich doručení poštou, e-mailom, prípadne osobne) a my už všetko ostatné vybavíme za Vás – od ohlásenia živností živnostenskému úradu, cez získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, registráciu na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu, podanie návrhu na zápis spoločnosti  do Obchodného registra, zaplatenie súdneho poplatku, až po doručenie výpisu z Obchodného registra na Vami uvedené adresu, ktorý jednoznačne potvrdzuje, že už Vám nič nebráni v začatí napĺňania svojich podnikateľských plánov.


Cena 330 € za naše služby pri založení spoločnosti je konečná*, vrátane súdneho poplatku, a zahŕňa:

o  Poradenstvo pred, počas aj po založení spoločnosti
o  Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov:
-  Spoločenská zmluva
-  Vyhlásenie správcu vkladu – pri komanditnej spoločnosti
-  Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti - ak sa užívacie právo k nehnuteľnosti nebude preukazovať iným spôsobom
-  Plnomocenstvo
-  Vyhlásenie zodpovedného zástupcu – ak má byť ustanovený
o  vyplnenie formulára a podanie návrhu na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
o  vyplnenie formulára a podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
o  ohlásenie ľubovoľného počtu voľných živností
o  zaplatenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti do Obchodného registra 165,75 € + 6,50 € za vyhotovenie listinnej formy podaných listín
o  prevzatie dokumentov, vrátane výpisu z Obchodného registra a ich následné doručenie na Vašu adresu

*Cena nezahŕňa iba správny poplatok za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na remeselnú alebo viazanú živnosť, ten je však znížený o 50%, teda namiesto pôvodných 15 € zaplatíte za každú remeselnú alebo viazanú živnosť iba 7,50 €.


 
Prečo si pre založenie spoločnosti vybrať práve nás?

1.  Vďaka elektronickému podpisu sú voľné živnosti oslobodené od správneho poplatku. Teda bez ohľadu na počet voľných živností, ktoré si vyberiete ako predmet svojej činnosti, Vám cenu nezvýšime. Ak máte záujem o remeselnú alebo viazanú živnosť, každá takáto je spoplatnená  správnym poplatkom 7,50 eur.

2.  Súdny poplatok za podanie návrhu na prvý zápis spoločnosti do obchodného registra je namiesto pôvodných 331,50 € iba 165,75 €.

3. Jednou z našich priorít je korektný a individuálny prístup ku každému klientovi. Namiesto jednoduchého doplnenia Vašich osobných údajov do vopred predtlačených zmlúv Vás upozorníme na všetky ustanovenia spoločenskej zmluvy, pri ktorých Obchodný zákonník umožňuje odlišnú úpravu. Vďaka tomu si môžete prispôsobiť fungovanie spoločnosti čo najbližšie k Vašim predstavám.

4. V závislosti od Vašich požiadaviek môže celý proces vzniku spoločnosti prebehnúť bez potreby osobného stretnutia, či už poštou alebo elektronicky. Samozrejme, ak budete mať záujem na osobnom stretnutí, radi Vám vyhovieme. Po vzájomnej dohode sa môžeme stretnúť v sídle našej spoločnosti alebo vzhľadom na vzdialenosť prídeme priamo za Vami, aby sme Vám ušetrili čo najviac starostí.
  

S NAMI ŠETRÍTE NIELEN SVOJ ČAS, ALE AJ PENIAZE !


Ak si spoločnosť zakladáte sami:

-  za prvozápis spoločnosti do Obchodného registra zaplatíte súdny poplatok 331,50 eur,

-  za každú voľnú živnosť zaplatíte 5 eur a

-  za každú viazanú a remeselnú živnosť zaplatíte 15 eur.

Splatenie základného imania spoločnosti

Dňa 18.10.2013 bola Národnou radou SR schválená novela Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej sa od 1.decembra 2013 budú musieť peňažné vklady spácať na osobitný účet v banke založený správcom vkladu, pričom pri zápise spoločnosti do obchodného registra sa bude vyžadovať predloženie výpisu z účtu v banke, ktorý bude preukazovať reálne splatenie peňažných vkladov spoločníkov (t.j. reálne splatenie základného imania). Po vzniku spoločnosti, t.j. po jej zápise do obchodného registra však môžete s peňažnými vkladmi na tomto účte voľne nakladať. Predmetná novela obsahuje prechodné ustanovenia, podľa ktorých, ak bola spoločnosť založená pred 1. decembrom 2013 (t.j zakladateľská listina/ spoločenská zmluva bola podpísaná pred 1.decembrom 2013) a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. februára 2014, predloženie výpisu z účtu v banke nie je potrebné, ale postačuje písomné prehlásenie správcu vkladu (tak, ako je tomu doteraz).