Vedenie účtovníctva a daňové poradenstvo


O vedenie Vašej daňovej a účtovnej agendy sa postarajú naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí hravo zvládajú nielen účtovanie v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, ale aj podávanie daňových priznaní, spravovanie miezd, personalistiku, či poskytovanie odborných konzultácií pri riešení vzniknutých problémov. Už nikdy viac tak nemusíte mať pri ohlásení daňovej kontroly zbytočné vrásky na tvári.
Naša ponuka sa však netýka iba podnikateľov, ale každého, kto bol povinný zaplatiť zo svojich príjmov daň a zároveň mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Naše služby môžete využiť dokonca aj v prípade, ak Vám v príslušnom zdaňovacom období povinnosť podať daňové priznanie nevznikla. Skutočnosť, že Vám takáto povinnosť nevznikla totiž automaticky neznamená, že jeho podanie nemusí byť pre Vás výhodné, práve naopak, pravdepodobne Vám vznikol nárok na vrátenie zaplatenej danej.

V rámci poskytovania služieb vedenia účtovníctva a daňového poradenstva tak zabezpečujeme pre svojich klientov nasledujúce činnosti*:

1. Vedenie jednoduchého účtovníctva

-  vedenie peňažného denníka
-  vedenie pokladničnej knihy
-  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
-  vedenie evidencie majetku
-  vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
-  spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
-  vedenie ostatných účtovných kníh
-  mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
-  spracovanie ročnej účtovnej závierky 

2. Vedenie podvojného účtovníctva

-  vedenie hlavnej knihy
-  vedenie analytickej evidencie
-  vedenie účtovného denníka
-  vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
-  vedenie evidencie majetku
-  vedenie pokladničnej knihy
-  evidencia DPH, daňové priznanie
-  mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
-  spracovanie ročnej účtovnej závierky

3. Mzdy a personalistiku

-  spracovanie miezd
-  výplatné listiny
-  výkazy pre sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu a daňový úrad
-  bankové príkazy na úhradu miezd a odvodov
-  mzdové hlásenia
-  výpočty nemocenských dávok
-  evidencia dovolenky
-  mzdové a evidenčné listy
-  výstupy pri ukončení pracovného pomeru
-  pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o hmotnej zodpovednosti
-  prihlásenia a odhlásenia zamestnancov
-  vedenie evidencie zamestnancov

4. Podávanie daňových priznaní fyzických a právnických osôb

*Rozsah poskytovaných služieb závisí v konkrétnom prípade od individuálnych potrieb každého klienta.